WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE (OM) VAN SURINAME

Het doel van de website is om de samenleving te informeren over de organisatie en de verschillende diensten die het OM biedt. Indien u de juiste informatie, waar u op zoek naar bent niet kunt achterhalen, voelt u zich vrij om ons een mail te sturen.

Samen met u gaan wij voor een veiliger Suriname.Sollicitatie

Communicatie Medewerker

Bent u actief in externe communicatie, voorlichting en/of journalistiek? Hebt u affiniteit met justitie, politie en rechtspraak? Zoekt u een afwisselende functie in een betrokken en professionele organisatie? Dan bent u de nieuwe communicatiemedewerker die ons team komt versterken en bijdraagt aan de vormgeving en uitvoering van de voorlichting en communicatie bij en vanuit het Openbaar Ministerie. Bent u enthousiast om onze nieuwe collega te worden? Solliciteer tot uiterlijk 29 juli 2022

Meer Informatie

Bekendmaking Vuurwerk

MISSIE

Openbaar Ministerie is als Constitutionele entiteit verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten gericht op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde vanuit een op democratische beginselen georiënteerde samenleving.

VISIE

Het Openbaar Ministerie reageert vanuit het beginsel van opportuniteit op elk strafbaar feit ter handhaving van wet en recht in de democratische rechtstaat waarbij proportionaliteit, maatschappelijke relevantie en het belang van slachtoffers uitkomsten bieden voor afdoening van zaken binnen aanvaardbare termijnen.

Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) ook wel het parket van de procureur-generaal genoemd is de enige instantie in Suriname die verantwoordelijk is voor de opsporing van alle strafbare feiten en belast is met de vervolging van die feiten. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. Het Openbaar Ministerie heeft ook tot taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Het OM maakt samen met de zittende magistratuur ingevolge de wet op de rechterlijke organisatie deel uit van de Rechterlijke Macht. Het OM komt in beeld wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of indien een redelijk vermoeden daartoe bestaat. Het Openbaar Ministerie zet het strafrecht in om burger en samenleving te beschermen. De taak van het Openbaar Ministerie wordt beheerst door regels van het recht. Het Openbaar Ministerie wil dat recht wordt gedaan aan verdachte, slachtoffer en gemeenschap.

ORGANISATIE

Het Openbaar Ministerie (OM) ook wel het Parket van de Procureur Generaal genoemd maakt samen met de rechters deel uit van de Rechterlijke macht. Het OM komt in beeld wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of indien er een redelijk vermoeden hiertoe bestaat.
Er bestaat een nauwe werkrelatie tussen het OM en de politie. Het Openbaar Ministerie heeft 2 hoofdtaken, nl. het leiden van het opsporingsonderzoek, welke verricht wordt door de politie en het vervolgen van strafbare feiten door het voorleggen van strafzaken aan de Kantonrechter.
Het Openbaar Ministerie wordt bij het Hof van Justitie uitgeoefend door of namens de Procureur-Generaal. De Procureur-Generaal vertegenwoordigt de Republiek Suriname in rechte. De Procureur-Generaal is het hoofd van het Openbaar Ministerie en tevens belast met justitiële politiezorg. Het Openbaar Ministerie telt thans 18 vervolgingsambtenaren t.w.: 1 Procureur-Generaal, 2 Advocaten-Generaal, 1 Hoofdofficier van Justitie, 12 Officieren van Justitie en 16 Substituut-Officieren van Justitie.

Het proces

Max wordt verdacht van een strafbaar feit: hij is verdachte. Hij heeft namelijk een ander ernstige kapverwondingen toegebracht. De politie heeft hem opgepakt en verhoord na overleg met de officier van justitie. Hij wordt daarna voorgeleid bij de officier van justitie en die vindt dat hij in het belang van het onderzoek aangehouden moet blijven. Daartoe stuurt de officier van justitie de verdachte en het strafdossier naar de rechter-commissaris. De rechter-commissaris zal nagaan als de verdachte terecht is aangehouden en ... Lees verder...

Onze ketenpartners in de strafsector

Korps Politie Suriname

www.politie.sr

Het KPS rechercheert in het kader van de opheldering van strafbare feiten en krijgt waar nodig terzake instructie van het
OM. De recherche werkzaamheden bij de politie worden landelijk verricht onder verantwoordelijkheid van de Hulp Officier van Justitie binnen de 4 politie regio’s: Oost, Midden, West en Paramaribo. Voorts kent de politie gespecialiseerde onderzoeksdiensten die belast zijn met onderzoekingen op het gebied van hun specialisme zoals Fraude, Narcotica Brigade, Jeugd en Zeden politie, Forensische Opsporing, Financieel Onderzoeksteam (FOT).

Korps Brandweer Suriname

www.kbs.sr

Dit Korps adviseert het OM onder andere ten aanzien van veiligheid issues, waaronder de veilige opslag van vuurwerk.

Douane

www.douanesuriname.com

Bij de douane staat het dienstonderdeel: Douane Recherche in voorkomende gevallen in contact met het OM cq de politie wanneer het betreft overtredingen van de Douane Wetgeving.

Korps Penitentiaire Ambtenaren

Link naar Korps Penitentiaire Ambtenaren

Het KPA staat in direkt contact met het OM in alle gevallen
waar er sprake is van tenuitvoerlegging van vonnissen waarbij
een gevangenisstraf of hechtenis dient te worden geëxecuteerd.

Militaire
Politie

Link naar Militatie Politie

De MP is belast met onderzoekingen naar strafbare feiten
gepleegd door militairen, al dan niet met instructies van de
Auditeur Militair.

Parketwacht
Suriname

Geen link beschikbaar

Deze afdeling is belast met de uitreiking van gerechtelijke stukken afkomstig van het gerecht in eerste aanleg, van het Hof van Justitie en van het OM. Daarnaast draagt zij zorg voor logistieke voorzieningen ten aanzien van arrestanten en gedetineerden, alsook de incasso / inning van boeten.

Rechters

Advocaten